นายธีรพงษ์ ภูธร

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

TEL. 08-0724-0785
Email : -

SGS Student

SGS For Student ตรวจสอบผลการเรียน online สำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

ตรวจสอบผลการเรียน

MOE Safty Center

MOE Safty Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

รายงาน

รับสมัครนักเรียน

ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สามารถสมัครและพิมพ์บัตรสอบได้ด้วยตนเอง

สมัคร

SMSS

SMSS ระบบบริหารจัดการสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เข้าสู่ระบบ

AMSS++

AMSS++ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เข้าสู่ระบบ