การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน