การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

ประกาศ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี

ประกาศ แต่งตั้งคณะดำเนินงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีเปิดอาคารเรียนพุทธวชิรบารมี

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2566

ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566