คำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 134/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

134-64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียน …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 134/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 136/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมแจกหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน

136-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมแจกหนังสือเรียน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 119/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

119-64แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรีย …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 119/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 102/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

102-64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายใน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 99/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

99-64 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ HCEC

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 98/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านระบบ Online

98-64 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 98/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านระบบ Online Read More »