คำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 191/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งตรวจปพ 5 ภาคเรียนที1-66

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 191/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งตรวจปพ 5 ภาคเรียนที1-66

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 172/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

สอบ Tdet

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 154/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน “ต้นไทรเกมส์ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2566

กีฬาสีต้นไทรเกม

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 157/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโน