คำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 86/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

86-2565คำสั่งรับลงทะเบียนเรียน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 87/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

87-2565คำสั่งมอบตัว (ห้องเรียนทั่วไป) ปี 65 รอบ 2

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 79/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเตรีบมความพร้อมรับการประเมินระดับ OBECQA

79-2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลOB …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 79/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเตรีบมความพร้อมรับการประเมินระดับ OBECQA Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 71/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียม แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

71-2565คำสั่งแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 70/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565

70-2565คำสั่งรับสมัครนักเรียน (รอบเพิ่มเติม) 65

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 68/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ)

68-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการใช้สื่อ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

60-2565มอบตัว (ห้องเรียนทั่วไป) ปี 65

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 54/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2 และ ปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

54-65มอบหลักฐานทางการศึกษา

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 51/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) และตรวจทานสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

51-65คำสั่งตรวจปพ 5 ภาคเรียนที่ 2_2564