คำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 (ธันวาคม 2565-กรกฎาคม 2566)

คำสั่ง 100/2566

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 88/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2560”

88-2566 คำสั่งอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการ …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 88/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2560” Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 86/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

86-2566 รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1และ4 ประเภทห้องเร …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 86/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 85/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. (ทบทวน/ทดแทน/เพิ่มเติม) หน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

85-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมลูกเสือ กกต

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 74/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบงานทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

74-2566 คำสั่งบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบงานทะเบียน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนาคม ที่ 73/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยกรพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA และ ระดับ ScQA

73-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 63/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2, และปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

63-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา(ปพ.1, ป …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 63/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2, และปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 Read More »