กลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 59 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา ( ปพ.1 ,ปพ.2 และ ปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 64/2567เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

คำสั่งมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 60/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”

อบรมหลักสูตร

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 58/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้”

อบรมวิจัย

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 53/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ลายเซนคำสั่งคุมสอบห้องเรียนทั่วไป 2567

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 43/2567เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

คำสั่งรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 38/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MSMP) ปีการศึกษา 2567

คำสั่งมอบตัวห้องเรียนพิเศษ 67

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 39/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา2566