คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม ปีการศึกษา 2564 แนวทางการปฏิบัติตน เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย

Download

SGS Teacher

SGS Teacher บันทึกผลการเรียน/ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนพัฒนานิคม

บันทึกผลการเรียน

SGS Student

SGS For Student ตรวจสอบผลการเรียน online สำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

ตรวจสอบผลการเรียน

Google Workspace

Google Workspace ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

Register

Office 365

Office 365 For Education ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม 

Register

คำสั่ง โรงเรียนพัฒนานิคม

Allคำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการคำสั่ง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่ง กลุ่มบริหารทั่วไปคำสั่ง กลุ่มบริหารงบประมาณ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 224/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

02 ธ.ค. 2022
Read More

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 223/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

30 พ.ย. 2022
Read More