กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม

นายพงศธร เเสนเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
เลขานุการ/ผู้ช่วยจัดสอนเเทน
เเละหัวหน้างานอาเซียน

นางเยาวพา บุญส่งศร

หัวหน้างานวัดผล เเละประเมินผล


นายประพวน สุ่มเมือง

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ


นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง

หัวหน้างานเเผนงาน สารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

นายกริชนก หน่อทอง

ผู้ช่วยเเผนงาน สารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุข

หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการณ์


นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ภาสี

หัวหน้างานหลักสูตร
เเละผู้ช่วยส่งเสริมวิชาการ

นางสาวสุภาวดี แก้วถึง

หัวหน้างานพัสดุ
เเละบรรณารักษ์

นางสาวน้ำทิพย์ ฤๅชัย

ประชาสัมพันธ์เเละธุรการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
เเละบรรณารักษ์