กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม

นายพงศธร เเสนเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

TEL.08-2473-6936

นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
เลขานุการ/ผู้ช่วยจัดสอนเเทน
เเละหัวหน้างานอาเซียน

TEL.08-5721-3640

นางเยาวพา บุญส่งศร

หัวหน้างานวัดผล เเละประเมินผล

TEL.08-3038-0365

นายประพวน สุ่มเมือง

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

TEL. 08-9090-2086

นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง

หัวหน้างานเเผนงาน สารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

TEL.08-9238-5274

นายกริชนก หน่อทอง

ผู้ช่วยเเผนงาน สารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

TEL.06-4484-6207

นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุข

หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการณ์

TEL.08-9149-3059

นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ภาสี

หัวหน้างานหลักสูตร
เเละผู้ช่วยส่งเสริมวิชาการ

TEL.06-5062-8270

นางสาวสุภาวดี แก้วถึง

หัวหน้างานพัสดุ
เเละบรรณารักษ์

TEL.08-7206-7631

นางสาวน้ำทิพย์ ฤๅชัย

ประชาสัมพันธ์เเละธุรการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
เเละบรรณารักษ์

TEL. 08-2928-0906