ภาพกิจกรรม

Image hover effect image

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวนุชนาถ ผาน้อย

Image hover effect image

รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับนักเรียน ม.4

Image hover effect image

รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับนักเรียน ม.5-6

Image hover effect image

รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับนักเรียน ม.1-3

Image hover effect image

การประชุมผู้บริหาร
สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์

Image hover effect image

อบรม ว.PA

Image hover effect image

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Image hover effect image

รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 สำหรับนักเรียน ม.4

Image hover effect image

รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 สำหรับนักเรียน ม.5-6

Image hover effect image

รับหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียน

Image hover effect image

รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 สำหรับนักเรียน ม.1-3

Image hover effect image

การประเมินครูผู้ช่วย

Image hover effect image

การประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

Image hover effect image

ทบทวนการเปิดประชุมกองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

Image hover effect image

ตรวจ ATK

Image hover effect image

ประชุมครู 23 ธ.ค. 64

Image hover effect image

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม รับรางวัลที่สกสค.

Image hover effect image

เตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ล./55-ก

Image hover effect image

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

Image hover effect image

วันครูแห่งชาติ 2565

Image hover effect image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

Image hover effect image

สวัสดีปีใหม่ 2565

Image hover effect image

วันครูแห่งชาติ 2565

Image hover effect image

นุ่งโจง ห่มสไบ

Image hover effect image

สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

Image hover effect image

แนะแนวสัญจร

Image hover effect image

ตรวจเยี่ยมและติดตาม (site visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบาย

Image hover effect image

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2565

Image hover effect image

โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565

Image hover effect image

พิธีมอบชุดตรวจ ATK วันที่ 15 มีนาคม 2565

Image hover effect image

ปัจฉิมมิเทศน์ ม.3 ม.6

Image hover effect image

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นมอบเรื่องวัดอุณหภูมิและที่กดเจลแอลกอฮอล์

Image hover effect image

กีฬามิตรสัมพันธ์ครู

Image hover effect image

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

Image hover effect image

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Image hover effect image

อบรมการใช้ Active Board

Image hover effect image

รับหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

Image hover effect image

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย

Image hover effect image

กิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที่ 9-12 พ.ค. 65

Image hover effect image

อบรมการใช้ระบบ SMSS

Image hover effect image

มอบชุดป้องกันโควิดให้แก่นักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม

Image hover effect image

อบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู

Image hover effect image

ข้อตกลง วPA

Image hover effect image

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์

Image hover effect image

รับการประเมิน ObecQA

Image hover effect image

วัคซีนนักเรียน เข็ม 3 วันที่ 27 พ.ค. 65

Image hover effect image

อบรม MOE Safety Center และระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. 65

Image hover effect image

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

Image hover effect image

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 61 ปี โรงเรียนพัฒนานิคม วันที่ 1 มิถุนายน 2565

Image hover effect image

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

Image hover effect image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ณ โรงเรียนพัฒนานิคม

Image hover effect image

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565

Image hover effect image

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

Image hover effect image

รับทุนการศึกษา จากบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

Image hover effect image

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Image hover effect image

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

Image hover effect image

รับทุนการศึกษา จากบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

Image hover effect image

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

Image hover effect image

กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

Image hover effect image

STEM Camp #2

Image hover effect image

กิจกรรมวันสุนทรภู่

Image hover effect image

การประเมินระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน