บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายเเละเเผนงาน

นายธนชัย อุ่นใจชน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

นางทัศนี เทียนบุตร

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เเละ หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง

หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์

หัวหน้างานธุรการ

นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์

หัวหน้างานบัญชี

นางรัตณา เสาศิริ

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย

นางสาวพรสุดา นามกุณี

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวณัฐนรี เคียงกลาง

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายเสน่ห์ คำปัน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวดาวเรือง สายคำเลิศ

หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา