บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายเเละเเผนงาน

นายประสิทธิ์ ยอดสลุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

TEL.09-7235-6081

นางทัศนี เทียนบุตร

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เเละ หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

TEL.08-9082-2332

นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

TEL.08-9808-0842

นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง

หัวหน้างานแผนงาน

TEL.09-5701-4442

นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์

หัวหน้างานธุรการ

TEL.08-5721-3640

นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจ

หัวหน้างานการเงิน

TEL.09-1819-4420

นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์

หัวหน้างานบัญชี

TEL.08-4069-2545

นางรัตณา เสาศิริ

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย

TEL.06-3191-6210

นางสาวพรสุดา นามกุณี

หัวหน้างานควบคุมภายใน

TEL.08-0115-1793

นางสาวณัฐนรี เคียงกลาง

หัวหน้างานยานพาหนะ

TEL.08-2064-9841

นายเสน่ห์ คำปัน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

TEL.09-5365-4255

นางนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์

หัวหน้างานสารสนเทศ

TEL.08-4971-7921

นางสาวดาวเรือง สายคำเลิศ

หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา

TEL.08-0506-4532