กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเสน่ห์ คำปัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ผู้ช่วยจัดสอนแทน/หัวหน้าแผนงาน

นางสงวน จันทร์พร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/จัดสอนแทน

นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่น

หัวหน้าพัสดุ/บรรณารักษ์

นางธิติมา ชัยชนัคะสุดใจ

หัวหน้าการเงินและสวัสดิการ

นายอมร หลงศรีภูมิ

งานวัดและประเมินผล

นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ

เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และธุรการ

นายดวงเด่น เต่าเถื่อน

งานพัสดุ และบรรณารักษ์

นางสาวปัทมา เหรียญทอง

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร

เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และธุรการ

นางสาวพัชริดา รวมสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ

นางสาวอโรชา สลุงใหญ่

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ