กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสงวน จันทร์พร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/จัดสอนแทน

TEL.08-7007-7430

นายเสน่ห์ คำปัน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ผู้ช่วยจัดสอนแทน/หัวหน้าแผนงาน

TEL.09-5365-4255

นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่น

หัวหน้าพัสดุ/บรรณารักษ์

TEL.09-0431-5014

นางธิติมา ชัยชนัคะสุดใจ

หัวหน้าการเงินและสวัสดิการ

TEL.09-1819-4420

นายอมร หลงศรีภูมิ

งานวัดและประเมินผล

TEL.08-7024-4970

นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ

เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และธุรการ

TEL.08-7976-3778

นายดวงเด่น เต่าเถื่อน

งานพัสดุ และบรรณารักษ์

TEL.08-7976-3778

นางสาวปัทมา เหรียญทอง

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

TEL.08-1756-5425

นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร

เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และธุรการ

TEL.08-7976-3778

นางสาวพัชริดา รวมสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์/เลขานุการ

TEL.06-2557-6704

นางสาวอโรชา สลุงใหญ่

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ

TEL.08-4339-4202

นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ

TEL.