E-Service

SGS Teacher

SGS Teacher บันทึกผลการเรียน/ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนพัฒนานิคม

บันทึกผลการเรียน

SGS Student

SGS For Student ตรวจสอบผลการเรียน online สำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

ตรวจสอบผลการเรียน

Google Workspace

Google Workspace ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

Register

Office 365

Office 365 For Education ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม 

Register