บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวภัทรศรี เชยชอบ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เเละหัวหน้า โครงการ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ” (HCEC)

นางนภเกตน์ คำปัน

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานนิเทศการเรียนรู้ และหัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางเรวดี กวางโตน

หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวปัทมา เหรียญทอง

หัวหน้างานวัดผล และประเมิน
ผลการเรียน

นายอมร หลงศรีภูมิ

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและ GPA

นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์

หัวหน้างานพัฒนา O-NET

นายปารเมศ มหิเมือง

หัวหน้างานวิจัย และพัฒนาสื่อ

นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจก

หัวหน้างานห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และบรรณรักษ์

นางสาวจริยา บัวพนัส

หัวหน้างานงานเรียนรวม
และพัฒนาการเรียนรู้

นางสาวสุภาวดี ธิกา

หัวหน้างานรับนักเรียน

นายสันติ ดอกกุหลาบ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณรัณทร กรภัทร์พร

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวอโรชา สลุงใหญ่

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายอิฐสรา บุญคล้าย

หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
และทัศนศึกษา

นายชูชาติ โพธิ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์

หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว