บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นายกิตติศักดิ์ ปานงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เเละหัวหน้า โครงการ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ” (HCEC)

TEL.08-9182-4873

นางนภเกตน์ คำปัน

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานนิเทศการเรียนรู้ และหัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

TEL.06-4265-3291

นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

TEL.08-5639-5721

นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

TEL.09-0989-4631

นางเรวดี กวางโตน

หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

TEL.08-9083-8728

นางสาวปัทมา เหรียญทอง

หัวหน้างานวัดผล และประเมิน
ผลการเรียน

TEL.08-1756-5425

นายอมร หลงศรีภูมิ

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและ GPA

TEL.08-7024-4970

นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์

หัวหน้างานพัฒนา O-NET

TEL.-

นายปารเมศ มหิเมือง

หัวหน้างานวิจัย และพัฒนาสื่อ

TEL.-

นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจก

หัวหน้างานห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และบรรณรักษ์

TEL.08-9056-4741

นางสาวจริยา บัวพนัส

หัวหน้างานงานเรียนรวม
และพัฒนาการเรียนรู้

TEL.08-2234-8534

นางสาวสุภาวดี ธิกา

หัวหน้างานรับนักเรียน

TEL.-08-0464-0766

นายสันติ ดอกกุหลาบ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

TEL.08-9801-8507

นางสาวณรัณทร กรภัทร์พร

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

TEL.09-5630-5959

นางสาวอโรชา สลุงใหญ่

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

TEL.08-4339-4202

นายอิฐสรา บุญคล้าย

หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

TEL.08-4044-4672

นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
และทัศนศึกษา

TEL.09-6227-6582

นายชูชาติ โพธิ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

TEL.-08-9238-5274

นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์

หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว

TEL.08-3828-5405