บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

TEL09-8104-9234

นายชูชาติ โพธิ์ทอง

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

TEL08-9238-5274

นางกาญจน์สุดา มาช่วย

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เเละหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร

หัวหน้าสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นายทวีศักดิ์ พิทักษ์ศร

หัวหน้างานอาคารและสถานที

นางดวงเด่น เต่าเถื่อน

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางใจทิพย์ อนันต์สลุง

หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวกฤษณา สุขมั่น

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบ

นายธเนธ ภู่ทองดี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสายันต์ เย็นเจริญ

หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดี

หัวหน้า งานบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม