บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

TEL09-8104-9234

นายชูชาติ โพธิ์ทอง

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

TEL08-9238-5274

นางกาญจน์สุดา มาช่วย

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เเละหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

TEL.09-9519-4524

นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร

หัวหน้าสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

TEL.08-0231-1488

นายทวีศักดิ์ พิทักษ์ศร

หัวหน้างานอาคารและสถานที

TEL.06-4484-6207

นางดวงเด่น เต่าเถื่อน

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

TEL.09-9838-0614

นางใจทิพย์ อนันต์สลุง

หัวหน้างานโภชนาการ

TEL.08-7121-6495

นางสาวกฤษณา สุขมั่น

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

TEL.06-5328-9142

นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบ

TEL.09-9396-6777

นายธเนธ ภู่ทองดี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

TEL.09-9195-3198

นายสายันต์ เย็นเจริญ

หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

TEL.09-5384-2148

นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดี

หัวหน้า งานบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม

TEL.06-4173-2333