พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2565