นายธีรพงษ์ ภูธร

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

TEL. 08-0724-0785
Email : -

นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป

TEL. 09-6891-4865
Email : prapaporn30871@gmail.com

นางสาวภัทรศรี เชยชอบ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

TEL.-
Email : -

นางสาวธนชัย อุ่นใจชน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

TEL.-
Email : -

นายอาณัฐ สุขนา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

TEL.-
Email : -