นายวีระวัฒน์ วัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

TEL. 06-2329-4622
Email : w.watthana@gmail.com

นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

TEL. 09-6891-4865
Email : prapaporn30871@gmail.com

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

TEL.09-8104-9234
Email : Kittikom.2512b@gmail.com

นางสาวนุชนาถ ผาน้อย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

TEL.08-2234-7462
Email : Nutchanat25612018@gmail.com