ฝ่ายบริหาร โรงเรียนพัฒนานิคม

นางณัฏฐินี หอมจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

TEL.08-9083-8728

นายกิตติศักดิ์ ปานงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวนุชนาถ ผาน้อย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ