ฝ่ายบริหาร โรงเรียนพัฒนานิคม

นายวีระวัฒน์ วัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

TEL.08-xxxx-xxxx

นายกิตติศักดิ์ ปานงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ

TEL. 08-918-24873

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

TEL.09-8104-9234

นางสาวนุชนาถ ผาน้อย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

TEL.08-2234-7462