ฝ่ายบริหาร โรงเรียนพัฒนานิคม

นางณัฏฐินี หอมจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

TEL.08-9083-8728

นายประสิทธิ์ ยอดสลุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ

TEL.09-7235-6081

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

TEL.09-8104-9234

นายกิตติศักดิ์ ปานงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

TEL.08-9083-8728