กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกีรนาจ อาจวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
เลขานุการ/ผู้ช่วยจัดสอนเเทน

นายธเนธ ภู่ทองดี

เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เเละธุรการ

นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด

ผู้ช่วยเลขานุการ ประชาสัมพันธ์
เเละธุรการ

นางสาวณัฐนรี เคียงกลาง

หัวหน้างานพัสดุ เเละบรรณารักษ์

นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่ง

หัวหน้างานวัดผล เเละประเมินผล

นางกาญจน์สุดา มาช่วย

ผู้ช่วยงานวัดผล เเละประเมินผล

นางสาวทิพย์พร กาญจนศิลป์

หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการ

นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจก

ผู้ช่วยงานการเงิน เเละสวัสดิการ

นางอุษา จันทร

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

นางาสาวพรสุดา นามกุณี

หัวหน้างานเเผนงานสารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

นางสาวกฤษณา สุขมั่น

ผู้ช่วยงานเเผนงานสารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์

หัวหน้างานหลักสูตร

นางสาวจีรญาดา ทองมีใย

ผู้ช่วยงานหลักสูตร

Mr.Tchoffo Pada Rapael

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ