กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกีรนาจ อาจวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

TEL.08-2473-6936

นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
เลขานุการ/ผู้ช่วยจัดสอนเเทน

TEL.08-9808-0842

นายธเนธ ภู่ทองดี

เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เเละธุรการ

TEL.09-9195-3198

นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด

ผู้ช่วยเลขานุการ ประชาสัมพันธ์
เเละธุรการ

TEL. 08-9090-2086

นางสาวณัฐนรี เคียงกลาง

หัวหน้างานพัสดุ เเละบรรณารักษ์

TEL.08-2064-0941

นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่ง

หัวหน้างานวัดผล เเละประเมินผล

TEL.08-3157-6706

นางกาญจน์สุดา มาช่วย

ผู้ช่วยงานวัดผล เเละประเมินผล

TEL. 09-9519-4524

นางสาวทิพย์พร กาญจนศิลป์

หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการ

TEL.08-3157-6706

นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจก

ผู้ช่วยงานการเงิน เเละสวัสดิการ

TEL.08-3038-0365

นางอุษา จันทร

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

TEL. -

นางาสาวพรสุดา นามกุณี

หัวหน้างานเเผนงานสารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

TEL.08-0115-1793

นางสาวกฤษณา สุขมั่น

ผู้ช่วยงานเเผนงานสารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

TEL.06-5328-9142

นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์

หัวหน้างานหลักสูตร

TEL. 08-9090-2086

นางสาวจีรญาดา ทองมีใย

ผู้ช่วยงานหลักสูตร

TEL.08-4346-6368

Mr.Tchoffo Pada Rapael

ผู้ช่วยงานส่งเสริมวิชาการ

TEL.-

Mr.Mark

-

TEL. -