กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจำเรียง หมู่ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางทัศนี เทียนบุตร

นางรัตนา เสาสิริ

นางสกาวรัตน์ หนูสลุง

นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์

นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์

นายสันติ ดอกกุหลาบ

นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่

นางสาวณรัณทรณ์ กรภัทร์พร

นางสาวสุภาวดี ธิกา

นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่

นายพงศ์ศานต์ เจริญวารี

นายสายัญต์ เย็นเจริญ

นายปารเมศ มหิเมือง

นางสาวดาวเรือง สายคำเลิศ

นางสาวมาริสา ลอยแก้ว

นางสาวปรียาภรณ์ ผังคี

นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร