รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ

ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป

ความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน