กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรนุช เอี่ยมธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

นางใจทิพย์ อนันสลุง

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
ผู้ช่วยจัดการสอน/หัวหน้างานพัสดุ
เเละบรรณารักษ์

นางสาวจริยา บัวพนัส

หัวหน้างานเเผนงานสารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

นางนภเกตน์ คำปัน

หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล

นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองเเย้ม

หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการณ์

นายจุฑาวุฒิ บุญเเสน

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

นางเรวดี กวางโตน

หัวหน้างานหลักสูตร

นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เเละผู้ช่วยเลขนุการ