กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรนุช เอี่ยมธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

TEL.08-1566-9545

นางใจทิพย์ อนันสลุง

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
ผู้ช่วยจัดการสอน/หัวหน้างานพัสดุ
เเละบรรณารักษ์

TEL.08-7121-6495

นางสาวจริยา บัวพนัส

หัวหน้างานเเผนงานสารสนเทศ
เเละประกันคุณภาพ

TEL.08-2234-8534

นางนภเกตน์ คำปัน

หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล

TEL.06-4265-3291

นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองเเย้ม

หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการณ์

TEL.06-1951-6942

นายจุฑาวุฒิ บุญเเสน

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

TEL.08-9540-1052

นางเรวดี กวางโตน

หัวหน้างานหลักสูตร

TEL.09-5926-6962

นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เเละผู้ช่วยเลขนุการ

TEL.09-6227-6582