กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิฐสรา บุญคล้าย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
/จัดสอนเเทน

นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดี

รองหัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้
เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานการเงิน เเละสวัสดิการณ์

นางสาวสุนันทณี ขุนทอง

หัวหน้างานเเผนงาน/สารสนเทศ
ประกันคุณภาพ /หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่

หัวหน้างานพัสดุ/บรรณารักษ์เเละธุรการ/หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล เเละผู้ช่วยเลขานุการ

นายกาญจณภัทร บุญคง

ผู้ช่วยงานพัสดุ/บรรณารักษ์เเละธุรการ