แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565