กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพนม บุญมางำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

TEL.08-7208-6921

นางสาวทองสุข ประเสริฐสุข

ตำเเหน่ง

TEL.08-9904-3919

นางสาวศรีไพร พูลหลำ

ตำเเหน่ง

TEL.09-6817-7709

นายศุภวัฒน์ ทองคมขำ

ตำเเหน่ง

TEL. 09-8583-1477