กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพนม บุญมางำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศรีไพร พูลหลำ

ตำเเหน่ง

นายศุภวัฒน์ ทองคมขำ

ตำเเหน่ง