บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประสิทธิ์ ยอดสลุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานดำเนินการทางวินัย
และลงโทษ

TEL.09-7235-6081

นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่ง

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล เเละหัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครู

TEL.08-3157-6706

นางสาวจีรญาดา ทองมีใย

หัวหน้างานสํานักงานกลุ่มบริหาร
งานบุคคล

TEL.08-4346-6368

นายจุฑาวุฒิ บุญแสน

หัวหน้างานวางแผนอัตรากําลัง

TEL.08-9540-1052

นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด

หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

TEL.08-2798-0980

นางสาวสุนันทณี ขุนทอง

หัวหน้า งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

TEL.09-8343-0510

นางสกาวรัตน์ หนูสลุง

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชย์

TEL.08-6512-8150

นางสาวพัชริดา รวมสุข

หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัย

TEL.06-2557-6704

นางอรทัย กองปัญญา

หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

TEL.08-5146-0085