บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาประภาภรณ์ วงษ์ทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานดำเนินการทางวินัย
และลงโทษ

นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่ง

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล เเละหัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครู

นางสาวจีรญาดา ทองมีใย

หัวหน้างานสํานักงานกลุ่มบริหาร
งานบุคคล

นายจุฑาวุฒิ บุญแสน

หัวหน้างานวางแผนอัตรากําลัง

นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด

หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวสุนันทณี ขุนทอง

หัวหน้า งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

นางสกาวรัตน์ หนูสลุง

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชย์

นางสาวพัชริดา รวมสุข

หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัย

นางอรทัย กองปัญญา

หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา