รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

คำสั่งหัวหน้า คสช

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กฎหมายอื่นๆ

หนังสือเวียน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แนวคำวินิจฉัยของ กคศ

กฏหมายการศึกษา