ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการใรส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส