บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายกิตติคม บุตรแสนคม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

TEL09-8104-9234

นายประพวน สุ่มเมือง

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

TEL08-9090-2086

นางเยาวพา บุญส่งศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

TEL.08-3038-0365

นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ

หัวหน้าสํานักงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

TEL.08-7976-3778

นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ภาสี

หัวหน้างานวินัยป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

TEL.06-5062-8270

นายพงศ์ศานต์ เจริญวารี

หัวหน้างานระดับชั้น และคณะสี

TEL.08-3916-0610

นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุข

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

TEL.08-7976-3778

นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

TEL.06-1951-6942

นางสาวมาริสา ลอยแก้ว

หัวหน้างานโครงงานคุณธรรม สพฐ.

TEL.08-9614-1505

นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่น

หัวหน้างานโครงการสถานศึกษา
พอเพียง

TEL.09-0431-5014

นางสาวสุภาวดี แก้วถึง

หัวหน้างานโครงการธนาคารโรงเรียน

TEL.08-7206-7631