บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอาณัฐ สุขนา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

TEL.-

นายประพวน สุ่มเมือง

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางเยาวพา บุญส่งศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ

หัวหน้าสํานักงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ภาสี

หัวหน้างานวินัยป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นายพงศ์ศานต์ เจริญวารี

หัวหน้างานระดับชั้น และคณะสี

นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุข

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวมาริสา ลอยแก้ว

หัวหน้างานโครงงานคุณธรรม สพฐ.

นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่น

หัวหน้างานโครงการสถานศึกษา
พอเพียง

นางสาวสุภาวดี แก้วถึง

หัวหน้างานโครงการธนาคารโรงเรียน