รางวัลผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น