รางวัลผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย