คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 59 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา ( ปพ.1 ,ปพ.2 และ ปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งมอบหลักฐานการศึกษา