คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 (ธันวาคม 2565-กรกฎาคม 2566)

คำสั่ง 100/2566