คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 74/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบงานทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

74-2566 คำสั่งบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบงานทะเบียน