คำสั่งโรงเรียนพัฒนาคม ที่ 73/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยกรพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA และ ระดับ ScQA

73-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง