คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 49/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินเชิงประจักษ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการ