คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 48/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

48-66 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารราและประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน