พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ 1 เด็กหญิงนภาพร เหลื่อมล้ำ
คะแนนร้อยละ 81.1
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงจีระพัฒน์ ประคองเก็บ
คะแนนร้อยละ 79.9

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ 1 นางสาวพิมชนก กำลังเก่ง
คะแนนร้อยละ 78
ลำดับที่ 2 นางสาววิไลลกษณ์ สายยศ
คะแนนร้อยละ 72.52