คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 45/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

45-2566 คำสั่งรับสมัครห้องเรียนทั่วไป 66