คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 44/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MSMP) ปีการศึกษา 2566

44-2566 คำสั่งรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MSMP)