คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 86/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

86-2565คำสั่งรับลงทะเบียนเรียน