คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ และรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

10-65 คำสั่งเทำ MOU และ นิเทศติดตาม2-25654