แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

คําสั่งครูปฏิบัติหน้าที่ 64 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 แก้ไข ฉบับจริง