การประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม เรื่อง การดำเนินงานเน่องในวันครู พุทธศักราช 2565