ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้สนับสนุนและจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา