คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1-65 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ