การตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และพ่อค้าแม่ค้า โรงเรียนพัฒนานิคม วันที่ 24 ธันวาคม 2564