การเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Science)