ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ารับโล่รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564