ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ