คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 134/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

134-64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 2-2564