คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

118-64คำสั่งประเมินรองฯ