คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรม การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Online

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม เข้าร่วมอบรม(1)