ประกาศ โรงเรียนพัฒนานิคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%

โรงเรียนพัฒนานิคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%
เรียนพร้อมกันทั้งห้อง ก และ ข ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)