คำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 96 / 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (2)