คำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

คําสั่งครูปฏิบัติหน้าที่ 64 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 แก้ …

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

118-64คำสั่งประเมินรองฯ  

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรม การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ และพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Online

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม เข้าร่วมอบรม(1)

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 96 / 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (2)